MTA :: Lithuanian Free-Roam

Taisyklės (Rules)

Neprisijungęs Reamis

  • *****
  • 277
  • +23/-8
    • Žiūrėti profilį
  • Žaidėjo lygis: 332
  • Vardas žaidime: Reamis
  • Gauja: none
  • ON: 2017-10-26 18:10:14
Taisyklės (Rules)
« Įrašytas: Vasario 10, 2015, 22:29:25 »
Pagrindinės Lithuanian FreeRoam serverio taisyklės bei informacija:
Draudžiama naudoti cheat'us, ar kitas modifikacines priemones kurios pakeičia/palengvina žaidimą.
Draudžiama naudotis MTA/GTA San Andreas arba pačio Lithuanian FreeRoam serverio klaidomis*.
Draudžiama elgtis nekultūringai, keiktis, įžeidinėti, provokuoti arba tyčiotis iš kitų žaidėjų.
Neprovokuok administratorių, ir nebandyk jų kantrybės.
Savo slapyvardyje negalima turėti necenzūrinių, ar kitus žaidėjus įžeidžiančių žodžių.
Draudžiama reklamuoti kitus serverius, ar rašyti tą pačią žinutę daug kartų.
Draudžiama dalintis pornografinėmis ar kitaip etiškai netinkančiomis nuorodomis.
Draudžiamas spawn kill, to paties žmogaus pastovus žudymas.
Negalima naudotis persikėlimais (ar kitais būdais) tam, kad išvengti mirties žaidime Plačiau
Negalima specialiai nusižudyti tam, kad kitas žaidėjas negalėtų gauti nužudymo.
Negalima žudyti vienas kito susitarus, kad taip kiltų patirtis ar fragai žaidime.**
Negalima trugdyti masinių renginių užstatant pravažiavimus ar įėjimus.
Draudžiama turėti ir valdyti kelias sąskaitais, priklausančias gaujoms
Neperduokite pinigų ar gaujos teisių nepažįstamiems žaidėjams! Administracija neatsako už nuostolius.***
Niekada neatskleiskite jokiais būdais savo slaptažodžio kitiems žaidėjams!
Administracija neatsako už jūsų prarastas arba pavogtas sąskaitas žaidime (patariame naudoti sunkius slaptažodžius).

 
 
Pagrindinės gaujų taisyklės:
Visų gaujų nariai privalo laikytis pagrindinių Lithuanian-FreeRoam serverio taisyklių .
Gaujoje negali būti daugiau kaip 8, ar mažiau nei 3 nariai.
Gaujai leidžiama turėti daugiausiai 3 lyderius.
Vienam žaidėjui yra draudžiama turėti daugiau negu vieną gaują.
Pulti teritorijas draudžiama būnant tik vandeny ar neprieinamai pasislėpus.
Gaujos įkūrėjas/lyderis turi būti aktyvus(arba paskirti kita lyderį kuris būtu aktyvus), ir stebėti savo gaujos aktyvumą serveryje, jei nariai yra neaktyvūs, jis turi juos pašalinti iš gaujos.
Draudžiama priimti žaidėjus kurių aktyvumas nesiekia 10h per paskutines 30 dienų.
Gaujos lyderiai privalo prižiūrėti savo forumo skiltį .
Narių atranka turi vykti forume, kiekvienas naujas narys privalo užpildyti anketą pats, gaujos lyderiai ar kiti gaujos nariai negali pildyti anketos už kitus žaidėjus.
Taikos ar pagalbos sutartys tarp gaujų draudžiamos.**
Neaktyvios ar neturinčios narių mini gaujos šalinamos be įspėjimo.***
Mini gaujos vice prezidentas (6 rangas) gali perimti 7 rango poziciją, jei tas lyderis neaktyvus ilgiau kaip savaitę.
Draudžiama keisti gaujos informaciją (Pavadinimą, TAG, spalvą).
Atkurti gaujos po jos ištrinimo neįmanoma, turi skirtis pavadinimas ir TAG'as nuo prieš tai įkurtų (nuo 2017.09).
Draudžiama piešti įžeidžiančius, vulgarius TAG'us (piešinius ant sienų).***
 
 
Forumo taisyklės :
Neteršti forumo nereikalingomis ar į diskusijos temą neatitinkančiomis žinutėmis, teksto turiniu kurį sudaro vien šypsenėlės arba trumpiniai kaip "LOL" ir pan.
Draudžiamas pornografinis ar kitaip etiškai netinkantis turinys.
Jeigu vyksta diskusija, jūs privalote argumentuoti savo nuomonę, draudžiama tiesiog parašyti taip ar ne, "+" arba "-" ir pan.
Elgtis etiškai, gerbti visų forumo narių nuomonę ir jų neįžeidinėti.
Draudžiama reklamuoti kitus SA-MP/MTA serverius.
Taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo bausmės.
Jei surinksite 3 įspėjimus, jūs būsite užblokuotas, ir nebegalėsite naudotis šiuo forumu. Be teisės sugrįžti.

*Pinigų plitimo per žaidimo klaidas atveju numatytas elgesys gavus dideles sumas žaidimo pinigų (>10M). Nedelsiant privalote padėti pinigus į banką, apie tai informuoti administraciją. Nepadarius to, administracija šalins jūsų pinigus, investicijas savo nuožiūra be teisės susigrąžinti turto. Tai yra rimtas nusikaltimas.
* Už taisyklių nesilaikymą gręsia nutildymas, įkalinimas, draudimas žaisti, sąskaitos netekimas, piniginės baudos, kitokio turto panaikinimas.
**Taikos sutartimi skaitoma, jei nužudymu buvo padėta puolėjų ar gynėjų pusei teritorijų karuose arba dvi gaujos kartu komandiškai žaidžia prieš kitus serverio žaidėjus; nesvarbu kiek gaujoje prisijungusių narių, visad draudžiama žaisti komandiškai.
**Bausmė taikoma sumažinant 500-1000 fragus.
***Sutartys sudarytos su administratorių priežiūra galioja ir nevykdant įsipareiguojimų bus taikomos baudos fiksuojant situaciją forume. Administratoriaus statusas būtinas tokiai sutarčiai stebėti. Moderatoriai negali sudaryti sutarčių.
***Neaktyviomis mini gaujomis laikomos neturinčios 500 FR taškų per kelis mėnesius.
***Pažeidus skiriamas draudimas piešti, visi gaujos piešiniai panaikinami.


ENGLISH SECTION:

Main Lithuanian FreeRoam server rules and information:
Cheats or any other modifications are strictly prohibited.
Using MTA/GTA San Andreas or Lithuanian FreeRoam server flaws is strictly prohibited*.
It is prohibited to swear, insult, provoke or taunt other players.
Do not provoke administrators, moderators and do not test their patience.
Your nickname must not contain any swears or insults towards other players.
It is prohibited to advertise other servers, flood global chat.
It is prohibited to share pornographic or unethical in any way links.
It is prohibited to use teleports (or other ways) to avoid deaths in-game.
It is prohibited to kill yourself so other player could not get kill point.
It is prohibited to gain experience or frags by killing player on agreement.**
Administration is not responsible for your stolen or lost accounts. (We encourage to use strong passwords)

Main Gang Rules:
All gang members without exception must hold on to Main Lithuanian-FreeRoam server rules.
Gang must not have over 8, or less than 3 members.
Gang is allowed to have 3 leaders in total.
One player must not have more than one gang.
Attacking turfs is now allowed while in water or inaccessible locations.
Gang founder/leader must be active(or any other of vice members), and watch their gang members activity on the server and if members are not active, he must remove them from a gang.
It is forbidden to accept players with mlow monthly activity (at least 10h during 30 last days, command /getactive id).
Gang must watch and moderate their gang boards on forum.
New gang members must be accepted on forum, every new member must fill application on his behalf, gang leaders or other members must not fill the applications for them instead.
Peace and help treaties between gangs are forbidden.**
Inactive or leaderless gangs are deleted.***
Mini gang vice president (6 rank) can promote himself to rank 7, if leader is inactive more than a week.
It is forbidden to change gang information (Name, TAG, color).
Recreating gang is not possible, gang name and TAG must differ from the ones existed in past.
It is forbidden to draw insulting, vulgar TAG's (drawings on the walls).***
It is forbidden to posses and control more than one account belonging to a gang.

Forum rules:
Do not trash forum with useless text or non topic messages, text content of only smiles or acronyms like "LOL" etc.
Prohibited to share pornographic or unethical in any way content and links.
On the discussion topic you must arguement your opinion, it is forbidden to only agree or disagree with it, "+" or "-" etc.
Be polite, respect all forum members opinions and do not insult them.
It is forbidden to advertise other SA-MP/MTA servers.
Knowledgeless of the rules does not let you go from responsibility.
Gaining 3 warnings will get you banned on this forum. Without right to return.


*In case of money abuse you must do as follows: Without delay deposit and hold these money in a bank account, inform administration about occurred event (forum private-message). Without reporting all your property and money will be stripped and your account might get deleted. This is treated as serious felony.
* Not following rules will get you muted, jailed, banned, deleted, charged, other resources disposing.
**Peace treaty definition: if killing helped for attacking or defencing team in a gang war or two gangs are playing in one team against other players.
**Penalty is - 500-1000 frags.
***Agreements made with the administartor supervision are cared out and not filling out obligations will pose penalties after reporting on forum. Administrator rights are necessary for this to take effect. Moderators are not allowed to carry out the agreements.
***Inactive minigangs are gangs with less than 500 FR points during past few months.
***Violation will get you tag-banned, all gang tags are disposed.
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 06, 2018, 14:40:15 sukūrė BuFF »